داستانک/بهترین هدیه

A ladder leaned on the wall on top of a house in Ho Chi Minh City, Vietnam as the way to heaven.

جبرئیل روزی خدمت پیامبر (ص) آمده و عرض کرد: ای پیامبر خدا! خداوند مرا با هدیه­ای نزد تو فرستاده و این چنین هدیه­ای قبل از شما به هیچکس عطا نشده است.

رسول خدا فرمودند: این هدیه چه می­باشد؟ جبرئیل گفت: صبر و نیکوتر از صبر!

پیامبر(ص) فرمودند: بهتر از صبر چیست؟ جبرئیل گفت: رضا و بهتر از آن!

پیامبر(ص) فرمودند: بهتر از رضا چیست؟ جبرئیل گفت: زهد و بهتر از آن!

پیامبر(ص) فرمودند: بهتر از زهد چیست؟ جبرئیل گفت: اخلاص و بهتر از آن!

پیامبر(ص) فرمودند: بهتر از اخلاص چیست؟ جبرئیل گفت: یقین و نیکوتر از آن!

پیامبر(ص) فرمودند: بهتر از یقین چیست؟ جبرئیل عرض کرد همانا نردبان یقین توکل بر خداست.