حامد زمانی و رضا هلالی/ بی بیِ بی حرم

به اسمت قسم تو قلبم حرم داری
دوست دارم و میدونم دوسم داری

سرم رو میذارم به پای تو مادر
تموم مادرها فدای تو مادر

ندارم تو دنیا کسی رو غیر تو
همیشه همرامه دعای خیر تو

به اسمت قسم تو قلبم حرم داری
دوست دارم و میدونم دوستم داری

به همه میگم که مادرمی آبروی روز محشرمی
به علی قسم که فاطمه جان اولین مدافع حرمی

ای که روشنی قلب منی،سرنوشتمو رقم میزنی
با دعای مادرانه تو من شدم حسینی و حسنی

آتش زبانه زد،از خانه علی
در بین شعله سوخت پروانه علی
افتاده از نفس همسنگر علی
یک آیه شد جدا از کوثر علی

ای وای مادرم…ای وای مادرم
نفسی لکِ الفدا بی بیِ بی حرم
در بین بسترش وقت شهادتین
دارد وصیتی نوحوا علی الحسین

تو ای ستاره ی دنباله دار من
زخمی ترین سر نیزه سوار من
رأس تو میرود بالای نیزه ها
من زار میزنم در پای نیزه ها

ای وای مادرم…ای وای مادرم
نفسی لکِ الفدا…بی بی بی حرم