ماجرای داوری امام باقر«علیه السلام» بین دو قُمری

محمد بن مسلم یکی از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل می کند: روزى خدمت امام باقر علیه السلام بودم که یک جفت قمری آمدند و روى دیوار نشسته طبق مرسوم خود بانگ می کردند، و امام باقر علیه السلام ساعتى به آنها پاسخ می گفت، سپس آماده پریدن گشتند، و چون روى دیوار دیگرى پریدند، قمرى نر یک ساعت بر قمرى ماده بانگ مى کرد، سپس آماده پریدن شدند،
من عرض کردم: قربانت گردم، داستان این پرندگان چه بود؟
فرمود: اى پسر مسلم هر پرنده و چارپا و جاندارى را که خدا آفریده است نسبت بما شنواتر و فرمانبردارتر از انسان است، این قمرى به ماده خود بدگمان شده و او سوگند یاد کرده بود که نکرده است و گفته بود به داورى محمد بن على «علیه السلام» راضى هستى؟
پس هر دو به داورى من راضى گشته و من به قمرى نر گفتم: که نسبت به ماده خود ستم کرده ‏اى ، او تصدیقش کرد.

اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏۲، ۳۷۵