شهاب مرادی: وظیفه فرزندان به هنگام دعوای والدین چیست؟

استاد شهاب مرادی در برنامه آیینه خانه به این موضوع پاسخ دادند که : وظیفه فرزندان به هنگام دعوای والدینشان چیست؟