رفتار با حیوانات در اسلام حاج آقا شهاب مرادی

داستان سگی که در قیر گرفتار شده بود ، خیلی زیبا