برهه

مُتَّهَم – سید حسن آقامیری

شاید ما متهم باشیم…!