برهه پایگاه تخصصی تشیع

67

هوس – سید حسن آقامیری

ریاست معبد است نه معبود