لغو کنسرت یا مبارزه با فساد اقتصادی؟!

لغو کنسرت یا مبارزه با فساد اقتصادی؛ کدام در اولویت است؟!  / حجه الاسلام محمدرضا زائری