پناهندگی کبوتر به امام باقر (ع)

حضرت باقر علیه السلام با ابو امیه انصارى در محمل نشسته بودند؛ به مکانی بنام هجین رسیدند در آنجا ابو امیه متوجه شد کبوترى روى محمل در طرف حضرت باقر (ع) نشسته، دستش را بلند نمود تا کبوتر را دور کند، امام علیه السلام فرمود ابوامیه! این پرنده به اهل بیت پیغمبر پناهنده شده مارى است که هر سال جوجه‏هاى او را می‌خورد من از خدا خواستم که شر آن مار را از او دفع کند و دیگر به او کارى نخواهد داشت.