وقتی همه خوابیم – سید حسن آقامیری

وقتی حجربن عدی و عمروبن حمق (برای جنگ صفین) راه افتادند ، اظهار برائت و لعن شامیان می کردند . امام علی علیه السلام به آنها فرمود : «دوست نمی دارم شما به لعن کننده و دشنام دهنده شناخته شوید . به جای این کار از خدا بخواهید تا از خونریزی جلوگیری کرده و صلح و صفا برقرار شود .» /وقعه صفین ، صفحه ۱۰۳ /الفتوح ، جلد ۲ ، صفحه ۴۴۷ /اخبار الطوال ، صفحه ۱۶۵