صبوری – سید حسن آقامیری

برای نجات بندگان خدا صبر کنیم.