قابیل ها لباس تو را بر تن کرده اند – سید حسن آقامیری

پدر مهربان