یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان ادرکنی

پ.ن : امام زمان رو یادمون نداره ، آقا مون رو فراموش نکنیم…

93