پندهای جاودانه امام علی (ع)

امام علی (ع)در نامه ۴۷ کتاب شریف نهج البلاغه خطاب به امام حسن و امام حسین (علیهما سلام)می فرماید:

شما را به ترس از خدا وصیت مى‌کنم و وصیت مى‌کنم که در طلب دنیا مباشید.
هر چند ، دنیا شما را طلب کند ، بر هر چه دنیایى است و آن را به دست نمى  آورید یا از دست مى‌دهید ، اندوه مخورید . سخن حق بگویید و براى پاداش آخرت کار کنید .

ظالم را دشمن و مظلوم را یاور باشید . شما دو تن و همه فرزندان و خاندانم را و هرکس را که این نوشته به او مى ‌رسد ، به ترس از خدا و انتظام کارها و آشتى با یکدیگر سفارش مى  کنم . که از رسول خدا (ص) شنیدم که مى‌گفت : آشتى با یکدیگر برتر است از یک سال نماز و روزه .

خدا را ، خدا را ، درباره یتیمان . مباد آنها را روزى سیر نگه دارید و دیگر روز گرسنه و مباد که در نزد شما تباه شوند خدا را ، خدا را ، درباره همسایگان ، همسایگان ، سفارش شده پیامبرتان (ص) هستند . رسول الله (ص) همواره درباره آنان سفارش مى  کرد ، به گونه اى که گمان بردیم که برایشان میراث معین خواهد کرد .

خدا را ، خدا را ، درباره قرآن ، مباد که دیگران در عمل کردن به آن بر شما پیشى گیرند .

خدا را ، خدا را ، درباره نماز ، که نماز ستون دین شماست .

خدا را ، خدا را ، درباره خانه پروردگارتان . مباد تا هستید آن را خالى بگذارید که اگر زیارت خانه خدا ترک شود ، شما را در عذاب مهلت ندهند .

خدا را ، خدا را ، درباره جهاد به مال و جان و زبان خود در راه خدا ،

بر شما باد پیوند با یکدیگر و بخشش به یکدیگر و زنهار از پشت کردن به یکدیگر و بریدن از یکدیگر .

امر به معروف و نهى از منکر را فرو مگذارید ، که بدترین کسانتان بر شما سرورى یابند و از آن پس ، هر چه دعا کنید به اجابت نرسد .