آیا امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) در جنگ های دوران خلفا شرکت داشتند؟

آیا امیرالمؤمنین، امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) در جنگ های دوران خلفا شرکت داشتند؟

شرکت حسنین‌«علیهما السلام» در فتوحات چنان که اشاره شد هیچ گزارشی مبنی بر شرکت امیرالمؤمنین امام علی (علیه السلام) در فتوحات وجود ندارد، هم‌چنان‌ که…