شیعه شدن مرد شامی

شیعه شدن مرد شامی

محمد بن سلیمان از پدرش نقل میکند، مردى شامى که ساکن مدینه شده بود گاهی خدمت حضرت باقر (ع) می رسید، به آن جناب گفت…

365