چرا باید تقلید کنیم؟

چرا باید تقلید کنیم؟

مسأله: اعتقاد به اصول دین باید از روى دلیل باشد، ولى هر مسلمانی در احکام غیر ضرورى دین  باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام…

933