تفسیر شیعه امامیّه

تفسیر شیعه امامیّه

شیعه در لغت به معنى «یاران، پیروان» است و اصل آن از مشایعت به معنى متابعت میباشد کلمه شیعه در زبان عربى مفرد بوده و…

172